Vaučeri Divčibare 2019. – Iskoristite vaučere za odmor na Divčibarama

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su Apartmani Šumski Raj Divčibare i u 2019. godini obezbedili mogućnost rezervacije smeštaja u apartmanima i plaćanje boravka putem vaučera.

Oni koji nameravaju da odmor provedu na Divčibarama će i tokom 2019. godine imati mogućnost da smeštaj plate vaučerima.

Ako želite možete nas pozvati putem telefona 0649824008 kako bi smo vam dali potrebne informacije i poslali potvrdu o rezervaciji smeštaja u našim apartmanima.

Vaučer za odmor u Srbiji

U daljem tekstu ćemo se potruditi da vam približimo informacije koje su značajne za dobijanje vaučera a koje se odnose na smeštaj u Apartmanima Šumski Raj Divčibare.

 1. Boravišna taksa za smeštaj na Divčibarama se plaća posebno i iznosi 80 din po noći za odrasle i 40 din po noći za decu od 7-15 godina, dok se za malu decu ne plaća boravišna taksa.
 2. Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti. Pozovite nas za više detalja o cenama.
 3. Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 4. Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2019. godine.
 5. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Da bi imali mogućnost dobijanja vaučera, potrebno je da zadovoljavate jedan od kriterijuma

 1. Korisnici prava na penziju;
 2. Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 3. Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 4. Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 5. Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 6. Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
 7. Korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 8. Nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).

Da bi ste dobili vaučer, morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Sve potrebne obrasce možete preuzeti sa sajta mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji

Prijavu treba popunjavati čitko ili je popunite na kompjuteru pa je odštampajte. Obavezno je potpisati. Uz prijavu podnosite na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu koju dobijate od nas da je izvršena rezervacija smeštaja u Apartmanima Šumski Raj na vaše ime.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi

1) Za penzionere: korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“.
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2019. godine.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.